Какво е офсет?

В компютърните науки компенсирането описва местоположението на част от данните по отношение на друго място. Например, когато дадена програма осъществява достъп до масив от байтове, петият байт се измества от началото на масива с четири байта. Ако масивът съдържа данни, които са предназначени за четене на 32 бита в даден момент, елемент n ще бъде изместен от началото на масива с 4 * (n - 1) байта.

Офсетов печат, софтуерни термини