Какво е Modulo?

Modulo е математическа операция, която намира остатъка, когато едно цяло число е разделено на друго. В писмен вид, често се съкращава като mod или представлява символа % .

За две цели числа a и b :

a mod b = r

Където a е дивидентът, b е делителят (или модул ), а r е остатъкът.

Примери

11 mod 4 = 3, защото 11 се делят на 4 (два пъти), като остават 3 .

25 mod 5 = 0, защото 25 се делят на 5 (пет пъти), като остава 0 .

3 mod 2 = 1, защото 3 се делят на 2 (веднъж), като 1 остава.

5 mod 2 = 1, защото всички нечетни числа дават остатък от 1, когато се разделят на 2 .

Модулна аритметика и криптография

Модулната аритметика е областта на математиката, която се отнася до тези видове операции, при които стойностите "обгръщат" (нулират), когато достигнат стойност на модула. Модулната аритметика е изключително важна в областта на криптографията, която кодира информация, използвайки операции по модул, които имат много голям модул.

Компютърни съкращения, Криптография, Mod, Програмни термини