Какво е подписване?

В компютърните науки подписването на тип данни показва дали дадена променлива от този тип може да бъде отрицателно число. По-конкретно:

  • Ако числовата променлива е "неподписана", тя може да представлява само положително число или нула.
  • Ако числовата променлива е "подписана", тя може също да представлява отрицателно число, защото един от битовете данни е посветен да представлява "положително" или "отрицателно".

Например, подписан осембитов числов тип може да представлява числата -127 до 127. Седем от битовете се използват за двоично представяне на нула ( 0000000 ) до 127 ( 1111111 ), и един от битовете представлява дали числото е положителни или отрицателни. За разлика от това, неподписаният осем-битов тип може да представлява числата 0 ( 00000000 ) до 255 ( 11111111 ).

Тип данни, програмни термини