Какво е променлива?

Променлива може да се отнася до някое от следните:

1. Променливата е стойност, която варира.

2. При програмиране, променлива е място, способно да съхранява временни данни в рамките на програмата. След това тези данни могат да бъдат променяни, съхранявани или показвани, когато е необходимо. Например, една програма може да има променлива, наречена "$ myvariable" със стойност 0 или нула, и когато потребителят въведе данни, променливата използва въведените данни като стойност на променливата.

Пример за променлива

По-долу е даден пример за променлива в езика за програмиране на Perl.

 моята $ myvariable = "Компютърна надежда";

print "Има надежда, $ myvariable";

В горния пример, $ myvariable има израз (стойност) на "Computer Hope", който се използва в следващия ред за отпечатване на "Има надежда, Computer Hope" на екрана.

% 1, заснетото променлива, константа зависима променлива, променлива среда, буквално Програмиране условия