Наблюдавайте кликвания, изскачания или други шумове

Нормално е стандартните монитори за компютърни CRT да правят щракване, пукане, пукане, бучене, бръмчене или други шумове, когато за първи път са включени или изключени.

Шум при преминаване на монитора в режим на готовност

Когато мониторът влезе в "режим на готовност" или "енергоспестяващ режим", това е подобно на изключения монитор. Напълно нормално е мониторът да прави шум, когато мониторът влезе в този режим.

Шум при отваряне на Windows, друга операционна система или при отваряне на игра

Когато компютърът отвори своята операционна система (напр. Microsoft Windows) или когато стартирате компютърна игра, на монитора може да се наложи да превключи резолюцията си. При превключване на резолюции е нормално компютърният монитор да прави шум и да прелиства или да мига.

Шум при нормална работа

Ако мониторът на компютъра щракне, изскочи или мига, докато се използва, това не е нормална работа. Много е вероятно мониторът да се повреди или даден компонент на монитора вече се е провалил и също би могъл да представлява опасност от пожар. Силно препоръчваме мониторът да бъде ремонтиран, заменен и разглеждан от квалифициран техник.